Фото без опису

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

частини території Набутівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області

по вулиці Шкільна, 6 в с. Корнилівка 

 

Замовник: Набутівська сільська рада (код ЄДРПОУ 41063219) - Черкаська обл., Черкаський (Корсунь-Шевченківський) район, с. Набутів, вул. Центральна, буд. 190/1, тел.: 04733599444; E-mail: nabutiv-rada@ukr.net.

Виконавець: ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології»: 18002, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 102/1, код ЄДРПОУ 37715319.

 

вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальним планом території передбачається визначення містобудівних умов та обмежень з метою розміщення підприємства з виробництва пелет, магазину-складу, допоміжних будівель та споруд з урахуванням планувальної структури і функціонального використання території, зміни цільового призначення земельної ділянки з опрацюванням та наданням проектних пропозицій щодо використання прилеглих території .

 На території проектування пропонується розташувати будівлі та споруди відповідно до запропонованих функціональних зон:

Виробнича зона:

- Пелетна лінія; 

- Демонстраційний майданчик готової продукції; 

- Майданчик для паркування автомобілів; 

- Розворотний майданчик;

- Локальні очисні споруди; 

- Дощова каналізація; 

- Навіс; 

- Господарська будівля; 

- Майданчик для контейнерів ТПВ; 

Громадська зона:

- Магазин; 

- Адміністративно-побутова будівля.

Мета розроблення детального плану території:

- обґрунтування можливості розміщення проектних об’єктів в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення параметрів забудови окремих об’єктів на означеній земельній ділянці;

- обґрунтування та визначення щодо цільового призначення земельної ділянки та її функціонального використання;

- обґрунтування можливості зміни цільового призначення частини території проектування, уточнення місця розташування і параметрів формування території проектування.

Детальний план території розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926 «Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», діючих Державних будівельних норм України: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні» а також інших нормативних документів.

 Підставою для розроблення детального плану території є Рішення Набутівської сільської ради.При розробленні проекту була врахована діюча містобудівна документація вищого рівня, а саме Генеральний план с. Корнилівка Черкаського району розроблений і затверджений в установленому порядку.

Зв’язок з іншими документами державного планування:

1) Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021 – 2027 роки.

2) Стратегія розвитку Набутівської ОТГ на період до 2025 року.

3) Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до ст.3  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність щодо планованої діяльності (підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості продуктивністю понад 1 тонну на добу), належить  до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно підпункту 4 пункту 9 частини 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

- забруднення атмосферного повітря від роботи пелетної лінії;

- утворення  побутових і виробних відходів,

- скиди стічних вод в відкриті водойми відсутні, водозабезпечення об’єкту здійснюється з централізованої кільцевої водопровідної мережі. Каналізування побутових стоків передбачається через підключення об’єкту будівництва до очисних споруд типу «Біотал». Відведення дощових та сніготалих вод на прилягаючий рельєф.

б) для територій з природоохоронним статусом: Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території детального плану та в зоні впливу його - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті -  відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

 Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку  не затвердження та не реалізації проєктних рішень детального плану території.

Альтернатива 2:

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проєктних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.

Альтернатива 3:

«Технічна альтернатива» – використання альтернативного обладнання;

Альтернатива 4:

«Територіальна альтернатива» - проєктування  на інших земельній ділянці.

 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.). 

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

-  збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів  навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених  у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в  Черкаської області, Екологічному паспорті Черкаської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління  статистики в Черкаської області тощо; 

- враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі  спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними  організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану  та використання території проєктування подається запит до Черкаського обласного центру з гідрометеорології для отримання кліматичної  характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного  проєктування території проєктування;  

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту детального  плану з точки зору екологічної ситуації; 

- врахування пропозицій та зауважень в процесі розробки СЕО, що були  надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони  здоров’я населення; 

- проведення консультацій з громадськістю – громадських  обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних  екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та,  водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проєктних рішень детального плану території. 

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;

  • планувальні  заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;

  • відновлювальні  заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;

  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проєкту Детальний план території  здійснювати  проєктні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;

  • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

 

Пропозиції щодо структури та змісту

звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території подаються до:

Набутівської сільської ради - Черкаська обл., Черкаський (Корсунь-Шевченківський) район, с. Набутів, вул. Центральна, буд. 190/1, тел.: 04733599444; E-mail: nabutiv-rada@ukr.net.

 

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 10 днів з дня її оприлюднення.

 

Зауваження і пропозицій приймаються до 17.01.2024 року (включно)